×îж¯Ì¬
У԰¶¯Ì¬
ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠ÑγÇÊÐÇØÄÏСѧ»¶Ó­Äú >> ÌØÉ«Ö®´° >> ¾­µäËжÁ >> ÕýÎÄ

ÑγÇÊÐСѧÓïÎÄ¿ÎÍâÔĶÁÍƼöÊéÄ¿

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2017/3/29¡¡±»ÔÄÀÀÊý£º238 ´Î ×÷Õߣºjks¡¡×ÖÌåÏÔʾ£º¡¾´ó¡¿  ¡¾ÖС¿  ¡¾Ð¡¡¿
 

ÑγÇÊÐСѧÓïÎÄ¿ÎÍâÔĶÁÍƼöÊéÄ¿

Ò»Ä꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÍÅÔ²¡·£¨»æ±¾£©                              ÓàÀöÇíÎÄ Öì³ÉÁºÍ¼

2.¡¶²Â²ÂÎÒÓжమÄã¡·(»æ±¾)                 [Ó¢]ɽķ¡¤Âó¿Ë²¼À×ÄáÖø

3.¡¶ÄÄ߸ÄÖº£¡·                  

4.¡¶365Ò¹¹ÊÊ¡·                                        ³  ±øÖ÷±à

5.¡¶Ð¡°ÍÕÆͯ»°¡·                                         ÕÅÇïÉúÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶Ö½Âí¡·£¨»æ±¾£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡      ¡¡        ÐÜ  ÁÁÖø

2.¡¶´óÎÀÈ¥ÉÏѧ¡·£¨»æ±¾£©                         [ÃÀ]´óÎÀ¡¤ÏãÅ©Öø                         

3.¡¶ÂäÒ¶ÌøÎè¡·£¨»æ±¾£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       ¡¡    [ÈÕ]ÒÁ¶«¿íÖø

4.¡¶Ð¡»ÆºÍСÀ¶¡·£¨»æ±¾£©                       [ÃÀ]ÀîÅ·¡¤Àî°ÂÄáÖø

5.¡¶´ó½ÅѾÌø°ÅÀÙ¡·£¨»æ±¾£©                         [ÃÀ]°£Ãס¤ÑïÖø

6.¡¶ºûµû¡¤Í㶹»¨¡·                                     ½ð  ²¨Ö÷±à

7.¡¶°ÙËêͯҥ¡·                                         ɽ  Âû±àÖø

8.¡¶Öйú¹Å´úÉñ»°¹ÊÊ¡·

9.¡¶ÒªÊÇÄã¸øÀÏÊó³Ô±ý¸É¡·¡¡¡¡¡¡¡¡       [ÃÀ]ÀÍÀ­¡¤ÇÇ·Æ¡¤Å¬Ã·ÂÞ·òÖø

10.¡¶òÇò¾µÄÈռǡ·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    [ÃÀ]¶äÁÕ¡¤¿ËÂÞÄþÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.½­ÄÏ£¨½­ÄϿɲÉÁ«£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡             ¡¡       ººÀÖ¸®

2.¹ÅÀÊÔÂÐУ¨Ð¡Ê±²»Ê¶Ô£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                   Àî  °×

Ò»Ä꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÌÓ¼ÒСÍá·(»æ±¾)                     [ÃÀ]Âê¸ñÀöÌØ¡¤»³×È¡¤²¼ÀÊÖø

2.¡¶Ò¯Ò¯Ò»¶¨Óа취¡·(»æ±¾)                  [¼ÓÄôó]·Æ±È¡¤¼ª¶ûÂüÖø

3.¡¶Öлª¸èÒ¥100Êס·

4.¡¶Ð¡ÀÏ»¢ÀúÏռǡ·                                       ÌÀËØÀ¼Öø

5.¡¶ÉùÂÉÆôÃÉ¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                     ³µÍòÓýÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶°®ÐÄÊ÷¡·£¨»æ±¾£©                       [ÃÀ]л¶û¡¤Ï£¶û¸¥Ë¹Ì¹Öø

2.¡¶Ð¡ºÚÓã¡·£¨»æ±¾£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡      [ÃÀ]ÀîÅ·¡¤Àî°ÂÄáÖø

3.¡¶»¨ÆÅÆÅ¡·£¨»æ±¾£©                           [ÃÀ]°Å°ÅÀ­¡¤¿âÄáÖø

4.¡¶öùÓã°®Éϳ¤¾±Â¹¡·£¨»æ±¾£©                 [µÂ]´ïÄÝÀ­¡¤¿âÂåÌØÖø

5.¡¶»¨¸ñ×Ó´óÏó°¬Âê¡·£¨»æ±¾£©                     [Ó¢]´óÎÀ¡¤Âó»ùÖø

6.¡¶365 Ò¹¶ù¸è¡·                                         Ðíº£Çí±à

7.¡¶Ð¡ÖíßñÁ¨ºôàà¡·                                       ËïÓ×¾üÖø

8.¡¶Öйú¹Å´úÃñË×¹ÊÊ¡·

9.¡¶ÎÒ°Ö°Ö¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       ¡¡    [Ó¢]°²¶«Äᡤ²¼ÀÊÖø

10.¡¶ÎÒÂèÂè¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       ¡¡   [Ó¢]°²¶«Äᡤ²¼ÀÊÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.´å¾Ó£¨²Ý³¤Ýº·É¶þÔÂÌ죩    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                   ¸ß  ¶¦

2.Ó½¶ì£¨¶ì¶ì¶ì£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                    ¡¡Âæ±öÍõ

3.ÃõÅ©£¨³úºÌÈÕµ±Î磩                                       Àî  Éð

4.ÃõÅ©£¨´ºÖÖÒ»Á£ËÚ£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                  Àî  Éð

5.½­ÉÏÓæÕߣ¨½­ÉÏÍùÀ´ÈË£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                   ·¶ÖÙÑÍ

¶þÄ꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶°®ÐÄÆó¶ì¡·£¨»æ±¾£©                    [µÂ]¿ËÀï˹µÙ°²¡¤±´¶û¸ñÖø

2.¡¶ÈýֻСÖí¡·£¨»æ±¾£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡     [ÃÀ]´óÎÀ¡¤Íþ˹ÄÉÖø

3.¡¶ÈýëÁ÷À˼ǡ·                                         ÕÅÀÖƽÖø

4. ¡¶Ã»Í·ÄԺͲ»¸ßÐË¡·                                     ÈÎÈÜÈÜÖø

5.¡¶Ñó´ÐÍ·ÀúÏռǡ·                        [Òâ´óÀû]¼ÖÄᡤÂÞ´óÀïÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶·çµ½ÄÄÀïÈ¥ÁË¡·£¨»æ±¾£©                  [ÃÀ]ÏÄÂåÌØ¡¤×óÂÞÍзòÖø

2.¡¶²»Ò»ÑùµÄ¿¨Ã·À­¡·ÏµÁУ¨»æ±¾£©      [·¨] ¿ËÀû˹Ìá°º¡¤Ô¼ÀﲨÍßÖø

3.¡¶µÜ×ӹ桷                                            ÀîعÐãÖø

4.¡¶´ó¸ö×ÓÀÏÊóС¸ö×Ó衷ϵÁР                            ÖÜ  ÈñÖø

5.¡¶Êé±¾ÀïµÄСÂìÒÏ¡·                                     Íõһ÷Öø

6.¡¶ÖíС¹øºÍÀÇС¹Ö¡·ÏµÁР                                ÷  ÑÞÖø

7.¡¶ÃÃÃõĺìÓêЬ¡·                                       ÁÖ»ÀÕÂÖø

8.¡¶³ÉÓï¹ÊÊ¡·                                                 

9.¡¶ÎÒµÄÒ°Éú¶¯ÎïÅóÓÑ¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    ¡¡     [·¨]µÙƤ¡¤µÂ¸ñÀ×Öø

10.¡¶Á˲»ÆðµÄºüÀê°Ö°Ö¡·                        [Ó¢]ÂÞ¶ûµÂ¡¤´ï¶ûÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.¾²Ò¹Ë¼£¨´²Ç°Ã÷Ô¹⣩¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡               ¡¡        Àî  °×

2.³¤¸èÐУ¨ÇàÇàÔ°Öпû£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                         ººÀÖ¸®

3.µÇðÙȸ¥£¨°×ÈÕÒÀɽ¾¡£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                         ÍõÖ®»Á

4.¸³µÃ¹ÅÔ­²ÝËͱð£¨ÀëÀëÔ­Éϲݣ© ¡¡¡¡                        °×¾ÓÒ×

5.¹²ñ£¨¿Õɽ²»¼ûÈË£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                        Íõ  ά

6.ë·Àո裨ë·ÀÕ´¨£©   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                    ±±³¯Ãñ¸è

              

¶þÄ꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶êñ¹ê¡·£¨»æ±¾£©                              [µÂ]Ã×Çжû¡¤¶÷µÂÖø

2.¡¶Îҵİְֽн¹Äá¡·£¨»æ±¾£©               [Èðµä] ²¨¡¤R¡¤ºº²®¸ñÖø

3.¡¶´÷СÇźÍËûµÄ¸çÃǶù¡·                                 ÷×Óº­Öø

4.¡¶°²Í½Éúͯ»°¡·                                   [µ¤Âó]°²Í½ÉúÖø

5.¡¶ÂÌÒ°ÏÉ×Ù¡·                           [ÃÀ]À³Âü¡¤¸¥À¼¿Ë¡¤±«Ä·Öø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶Ê§ÂäµÄÒ»½Ç¡·£¨»æ±¾£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   [ÃÀ]Ï£¶û¸¥Ë¹Ì¹Öø

2.¡¶ÔÂÁÁµÄζµÀ¡·£¨»æ±¾£©¡¡¡¡¡¡¡¡           [²¨À¼]Âó¿Ë¡¤¸ñÀ×Äù´ÄÖø3.¡¶Èý×Ö¾­¡·                                             ÍõÓ¦÷ëÖø

4.¡¶ÅÝÅݶùÈ¥ÂÃÐС·                                      Ñ¦  ÌÎÖø

5.¡¶ÉñÆæУ³µ¡·ÏµÁÐ                             [ÃÀ]ÇÇ°²ÄÈ¡¤¿Â¶ûÖø

6.¡¶µØÐÄÓμǡ·                                       [·¨]·²¶ûÄÉÖø

7.¡¶»á·ÉµÄ½ÌÊÒ¡·                           [µÂ]°¬Àû¿Ë¡¤¿¨Ë¹ÌØÄÉÖø

8.¡¶´óÕ½»ðÐÇÈË¡·                       [Ó¢]ºÕ²®ÌØ¡¤ÇÇÖΡ¤Íþ¶û˹Öø

9.¡¶ÎÒ°®ßë߶µÄÂèÂè¡·                         [º«]ÆÓ»ÝÊç  ½ªÎöê»Öø

10.¡¶Èú¢×Ó×ÅÃÔµÄ77¡Á2¸ö¾­µä¿ÆѧÓÎÏ·¡·            [ÈÕ]ºóÌÙµÀ·òÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.´ºÒ¹Ï²Ó꣨ºÃÓê֪ʱ½Ú£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                         ¶Å  ¸¦

2.´ºÏþ£¨´ºÃß²»¾õÏþ£©                                       ÃϺÆÈ»

3.ÓÎ×ÓÒ÷£¨´ÈĸÊÖÖÐÏߣ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                         ÃÏ  ½¼

4.Òä½­ÄÏ£¨½­ÄϺã©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   ¡¡¡¡¡¡                      °×¾ÓÒ×

5.¾ø¾ä£¨³ÙÈÕ½­É½Àö£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                        ¶Å  ¸¦

6.Ó½Áø£¨±ÌÓñ×±³ÉÒ»Ê÷¸ß£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                         ºØÖªÕÂ

ÈýÄ꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶Æ¤Æ¤Â³´«¡·                                           Ö£Ô¨½àÖø

2.¡¶¹ÖÀÏÍ·¶ù¡·                                           ËïÓ×¾üÖø

3.¡¶¸ñÁÖͯ»°¡·                           [µÂ]ÑſƲ¼¡¤¸ñÁÖ¡¢ÍþÁ®¡¤¸ñÁÖÖø

4. ¡¶Ä¾Å¼ÆæÓö¼Ç¡·                                 [Òâ´óÀû]¿ÆÂåµÏÖø

5.¡¶ÁÐÄǺü´«Ææ¹ÊÊ¡·                                 [·¨]¼¾  ŵÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1£®¡¶ÎÒÓÐÓÑÇéÒª³ö×â¡·£¨»æ±¾£©                     ·½ËØÕäÖøºÂÂåçäͼ

2.¡¶Â³Î÷Î÷´«¡·                                               Ö£Ô¨½àÖø

3£®¡¶Éñ±ÊÂíÁ¼¡·                                           ºéÑ´ÌÎÖø

4£®¡¶°¢·²ÌáµÄ¹ÊÊ¡·                                     ÕÔÊÀ½Ü±àÒë

5.¡¶Ð¡·ÉÏÀ±ËµÃ¡¤ÅË¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       [Ó¢]°ÍÀÂó¿¼ÁÕÖø

6.¡¶ÎҵĵÚÒ»±¾¿ÆѧÂþ»­Êé¡·Ö®¡¶¶ùͯ°ÙÎÊ°Ù´ð¡·                  [º«]ÀîÌ©»¢Öø

7.¡¶ÌرðÅ®ÉúÈö¹þÀ­¡·¡¡                       [ÃÀ]°®Ë¹Ãס¤¿ÆµÂ¶ûÖø

8£®¡¶ÑÇÂíËï̽ÏÕ¡ª¡ª¹þ¶ûÂÞ½ÜÀúÏռǡ·           [Ó¢]ÍþÀյ¡¤ÆÕÀµË¹Öø

9£®¡¶ÓÎÏ·ÖеĿÆѧ¡·                     [µÂ]ººË¹¡¤Óȶû¸ù¡¤ÆÕÀ×˹Öø

10£®¡¶Æ»¹ûÊ÷ÉϵÄÍâÆÅ¡·                        [°ÂµØÀû]Ã×À­¡¤Âå±´Öø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.ɽÐУ¨Ô¶ÉϺ®É½Ê¯¾¶Ð±£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                     ¶Å  ÄÁ

2.·ãÇÅÒ¹²´£¨ÔÂÂäÎÚÌä˪ÂúÌ죩   ¡¡¡¡¡¡¡¡             ¡¡     ÕÅ  ¼Ì

3.Öñʯ£¨Ò§¶¨Çàɽ²»·ÅËÉ£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡            ¡¡         Ö£  ÛÆ

4.¾ÅÔ¾ÅÈÕÒäɽ¶«Ðֵܣ¨¶ÀÔÚÒìÏçΪÒì¿Í£©                         Íõ  ά

5.ËÄʱÌïÔ°ÔÓÐË£¨Ã·×Ó½ð»ÆÐÓ×Ó·Ê£©                           ·¶³É´ó

6.Ôç´º³ÊË®²¿ÕÅÊ®°ËÔ±Í⣨Ìì½ÖСÓêÈóÈçËÖ£©           ¡¡      º«  Óú

ÈýÄ꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÎÚ¶ª¶ªµÄÆæÓö¡·                                       ½ð  ²¨Öø

2.¡¶ÄÐÉú¼ÖÀï¡·                                           ÇØÎľýÖø

3.¡¶°®ÀöË¿ÂþÓÎÆæ¾³¡·                         [Ó¢]ÁõÒ×˹¡¤¿¨ÂÞ¶ûÖø

4.¡¶´µÅ£´óÍõÀúÏռǡ·                    [µÂ]°£¡¤À­Ë¹²®¡¢¸ê¡¤±Ï¶û¸ñÖø

5.¡¶Ð¡Â¹°ß±È¡·                         [°ÂµØÀû]·ÑÀû¿Ë˹¡¤Èø¶ûµÇÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶Ê®Íò¸öΪʲô¡·¡¡                               

2.¡¶ÈÃÌ«Ñô³¤Éϳá°ò¡·£¨Ê«¼¯£©                                              ½ð    ²¨Öø

3.¡¶Å®Éú¼Ö÷¡·                                           ÇØÎľýÖø

4£®¡¶½²¸øº¢×ÓµÄÖйúµØÀí¡·                                 ÁõÐËÊ«Öø

5.¡¶¶¡¶¡ÀúÏռǡ·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡           [±ÈÀûʱ]°£¶ûÈÈÖø

6.¡¶Ä§·¨Ê¦µÄñ×Ó¡·                             [·ÒÀ¼]ÍÐܽ¡¤ÑîËÉÖø

7.¡¶´ÔÁÖÖ®Êé¡·¡¡                                     [Ó¢]¼ª²·ÁÖÖø

8.¡¶·çµ½ÄÄÀïÈ¥ÁË¡·                         [ÃÀ]ÏÄÂåÌØ¡¤×óÂÞÍзòÖø

9£®¡¶ÎÒºÍС½ã½ã¿ËÀ­À­¡·                               [Ó¢]Òð¿É·òÖø

10.¡¶ÉúÃüµÄ¹ÊÊ¡·¡¡                      [ÃÀ]ά¼ªÄáÑÇ¡¤À²®¶ÙÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.ËÄʱÌïÔ°ÔÓÐË£¨Öç³öÔÅÌïÒ¹¼¨Â飩   ¡¡¡¡¡¡                  ·¶³É´ó

2.ÇåÃ÷£¨ÇåÃ÷ʱ½ÚÓê·×·×£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                     ¶Å¡¡ÄÁ

3.ÈûÏÂÇú£¨ÔºÚÑã·É¸ß£©  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                     Â¬¡¡ÂÚ

4.Íû®ɽÆÙ²¼£¨ÈÕÕÕÏã¯Éú×ÏÑÌ£© ¡¡¡¡¡¡                      Àî  °×

5.¾ø¾ä£¨Á½¸ö»Æð¿Ãù´äÁø£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                     ¶Å¡¡¸¦

6.³üÖÝÎ÷½§£¨¶ÀÁ¯ÓIJݽ§±ßÉú£©   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                  ΤӦÎï

7.ܽÈØÂ¥ËÍÐÁ½¥£¨º®ÓêÁ¬½­Ò¹ÈëÎ⣩   ¡¡¡¡¡¡                  Íõ²ýÁä

ËÄÄ꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÎÒÒª×öºÃº¢×Ó¡·¡¡                                     »ÆÝí¼ÑÖø

2.¡¶ÀÇÍõÃΡ·                                             ÉòʯϪÖø

3.¡¶Ê±´ú¹ã³¡µÄó¬ó°¡·¡¡                         [ÃÀ]ÇÇÖΡ¤Èû¶ûµÇÖø

4.¡¶Ò»°ÙÌõȹ×Ó¡·¡¡                         [ÃÀ]°£Àòŵ¡¤°£Ë¹ÌØ˹Öø

5.¡¶Ç×°®µÄººÐÞÏÈÉú¡·                         [ÃÀ]±´Ü½Àò¡¤¿ËÀ³ÈðÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶Ò»Ç§ÁãÒ»Ò¹¡·(¡¶Ì췽ҹ̷¡·)                                 

2.¡¶ÐªºóÓï ÑèÓï´óÈ«¡·                                    

3.¡¶×·×ÙСÂÌÈË¡·Èý²¿Çú                                   ½ð  ²¨Öø

4.¡¶ÌÔÆø°üÂíСÌøϵÁС·                                   ÑîºìÓ£Öø

5.¡¶×°ÔÚ¿Ú´üÀïµÄ°Ö°Ö¡·                                   Ñî  ÅôÖø

6.¡¶¼çÉϵÄͯÄê¡·                                         ²ÜÎÄ·¼Öø

7.¡¶Ë®º¢×Ó¡·                                 [Ó¢]²é¶û˹¡¤½ð˹ÀûÖø

8.¡¶µÂ¹úһȺÀÏÊóµÄͯ»°¡·                        [µÂ]άÀ·Ñ¶ûÂüÖø

9.¡¶Å®Îס·                                     [Ó¢]ÂÞ¶ûµÂ¡¤´ï¶ûÖø

10.¡¶×îÃÀµÄ¿ÆÆÕ¡·                              [µÂ]ÎÚÄÈ¡¤ÑŸ÷²¼Öø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.Íû¶´Í¥£¨ºþ¹âÇïÔÂÁ½ÏàºÍ£©  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡             ÁõÓíÎý

2.·ç£¨½âÂäÈýÇïÒ¶£©   ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡            Àî  á½

3.½­Ñ©£¨Ç§É½Äñ·É¾ø£© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                Áø×ÚÔª

4.ÔªÈÕ£¨±¬ÖñÉùÖÐÒ»Ëê³ý£©    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                 Íõ°²Ê¯

5.Ôç·¢°×µÛ³Ç£¨³¯´Ç°×µÛ²ÊÔƼ䣩 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                Àî  °×

6.ÔùÍôÂ×£¨Àî°×³ËÖÛ½«ÓûÐУ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡             Àî  °×

7.ÀËÌÔɳ(¾ÅÇú»ÆºÓÍòÀïɳ)                                   ÁõÓíÎý

ËÄÄ꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶²Ý·¿×Ó¡·¡¡                             ¡¡¡¡          ²ÜÎÄÐùÖø

2.¡¶ÏÄÂåµÄÍø¡·                                   £ÛÃÀ£ÝEB¡¤»³ÌØÖø

3.¡¶º£µ×Á½ÍòÀï¡·                                     [·¨]·²¶ûÄÉÖø

4.¡¶´°±ßµÄС¶¹¶¹¡·¡¡                              £ÛÈգݺÚÁø³¹×ÓÖø

5.¡¶½ðÒøµº¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡      [Ó¢]ÂÞ²®ÌØ¡¤Â·Ò×˹¡¤Ê·µÙÎÄÉ­Öø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶ÖÐÍâÃûÈ˹ÊÊ¡·                                 

2.¡¶Ó×ѧÇíÁÖ¡·                                          ³ÌÔÊÉýÖø

3.¡¶Ö¥Â鿪ÃÅ¡·                                           Æî  ÖÇÖø

4.¡¶°à³¤ÏĄ̂¡·¡¡                                         ¹ðÎÄÑÇÖø

5£®¡¶ÆæÃîµÄÊýÍõ¹ú¡·                                       ÀîÅåعÖø

6.¡¶Éñ¼½¡·                                               Ö£ÎĹâÖø

7.¡¶³¤Íà×ÓƤƤ¡·¡¡                       [Èðµä]°¢Ë¹ÌØÀïµÂ¡¤ÁÖ¸ñÂ×Öø

8.¡¶ÀËÂþÊóµÂÅåÂÞ¡·¡¡                         [ÃÀ]¿­ÌØ¡¤µÏ¿¨Ã×ÂåÖø

9.¡¶ÁøÁÖ·çÉù¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       [Ó¢]¿ÏÄá˼¡¤¸ñÀ׶òÄ·Öø

10.¡¶×ÜÓÐÒ»Ìì»á³¤´ó¡·                          [Ų]ÍÐĦÍÑ¡¤Ýï¸ùÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.½­ÄÏ´º(ǧÀïݺÌäÂÌÓ³ºì)                                   ¶Å  ÄÁ

2.С³Ø(ȪÑÛÎÞÉùϧϸÁ÷)                                     ÑîÍòÀï

3.³ØÉÏ(СÍÞ³ÅСͧ)                                         °×¾ÓÒ×

4.С¶ù´¹µö(ÅîÍ·ÖÉ×Óѧ´¹ÂÚ)                                 ºúÁîÄÜ

5.»Ý³ç´º½­Ïþ¾°(ÖñÍâÌÒ»¨ÈýÁ½Ö¦)                             ËÕ  éø

6.ÍûÌìÃÅɽ(ÌìÃÅÖжϳþ½­¿ª)                                 Àî  °×

7.»ØÏçżÊ飨ÉÙСÀë¼ÒÀÏ´ó»Ø£©                               ºØÖªÕÂ

8.´ºÈÕ£¨Ê¤ÈÕÑ°·¼ãôË®±õ£©                                  Öì  ìä

ÎåÄ꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶Ë®ä°´«¡·                                             Ê©ÄÍâÖÖø

2.¡¶ÇàÍ­¿û»¨¡·¡¡                                         ²ÜÎÄÐùÖø

3.¡¶ÒÁË÷Ô¢ÑÔ¡·                                   [¹ÅÏ£À°]ÒÁ  Ë÷Öø

4.¡¶À¥³æ¼Ç¡·¡¡                           ¡¡        £Û·¨£Ý·¨²¼¶ûÖø

5.¡¶°®µÄ½ÌÓý¡·¡¡                             £ÛÒâ´óÀû£ÝÑÇÃ×Æõ˹Öø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶¼ÄС¶ÁÕß¡·¡¡                                         ±ù  ÐÄÖø

2.¡¶À¶¾¨µÄÑÛ¾¦¡·¡¡                                       ±ù  ²¨Öø

3.¡¶Ò»Ö»¹·ºÍËûµÄ³ÇÊС·                                   ³£Ð¸ÛÖø

4.¡¶ÎÒÃǵÄĸÇ×½ÐÖйú¡·                                   ËÕÊåÑôÖø

5.¡¶°×¿Çͧ¡·                                             ÀîÓиÉÖø

6.¡¶Ð¡Íõ×Ó¡·¡¡                              £Û·¨£ÝÊ¥°£¿ËËÕÅåÀïÖø

7.¡¶ÃØÃÜ»¨Ô°¡·                    [ÃÀ] ¸¥ÀÊÎ÷˹¡¤»ôÆæÉ­¡¤²®ÄÚÌØÖø

8.¡¶Ï£À°Éñ»°¡·¡¡                                   £ÛµÂ£ÝÊ©Íß²¼Öø

9.¡¶Î÷ÑÅͼÇõ³¤µÄÐûÑÔ¡·                           [ÃÀ]Î÷ÑÅͼÇõ³¤Öø

10.¡¶Âóç÷µÄÀñÎï¡·                                  [ÃÀ]Å·¡¤ºàÀûÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.Ñ°ÒþÕß²»Óö£¨ËÉÏÂÎÊͯ×Ó£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                 ¼Ö  µº

2.Ëù¼û£¨ÄÁͯÆï»ÆÅ££©                                       Ô¬  ö

3.»Æº×Â¥ËÍÃϺÆȻ֮¹ãÁ꣨¹ÊÈËÎ÷´Ç»Æº×Â¥£©¡¡                 Àî  °×

4.ÈýáéµÀÖУ¨Ã·×Ó»ÆʱÈÕÈÕÇ磩¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                 Ôø  ¼¸

5.³öÈû£¨ÇØʱÃ÷ÔººÊ±¹Ø£©                                       Íõ²ýÁä

6.Á¹ÖÝ´Ê£¨»ÆºÓÔ¶ÉÏ°×ÔƼ䣩                                 ÍõÖ®»Á

7.Á¹ÖÝÚ­£¨ÆÏÌÑÃÀ¾ÆÒ¹¹â±­£©                                 Íõ  º²

8.ËÍÔª¶þʹ°²Î÷(μ³Ç³¯Óê›ÅÇá³¾)                             Íõ  ά

ÎåÄ꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÂÛÓï¡·¡¡                                             ¿×  ×ÓÖø

2.¡¶ºôÀ¼ºÓ´«¡·                                           Ïô  ºìÖø

3.¡¶Î÷Óμǡ·                                             Îâ³Ð¶÷Öø

4.¡¶Æï¶ìÂÃÐмǡ·                               £ÛÈðµä£ÝÀ­¸ñÂåܽÖø

5.¡¶¼ÙÈç¸øÎÒÈýÌì¹âÃ÷¡·¡¡                       £ÛÃÀ£Ýº£Âס¤¿­ÀÕÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶ÉÏÏÂÎåǧÄê¡·                                       ÁÖºº´ï±àÖø

2.¡¶Å®¶ùµÄ¹ÊÊ¡·¡¡                                       Ã·×Óº­Öø

3.¡¶¹ÊÊÂÖеÄÊýѧ¡·                                       ̸Ïé°ØÖø

4.¡¶»îÁËÒ»°ÙÍò´ÎµÄè¡·£¨»æ±¾£©¡¡                 £ÛÈÕ£Ý×ôÒ°Ñó×ÓÖø

5.¡¶À¶É«µÄº£ëൺ¡·¡¡                           £ÛÃÀ£Ý˹¡¤°Ą̂¶ûÖø

6.¡¶¿à¶ùÁ÷À˼ǡ·¡¡                           £Û·¨£Ý°£¿Ë¶à¡¤ÂíÂåÖø

7.¡¶ÓÀÔ¶½²²»ÍêµÄ¹ÊÊ¡·                         [µÂ]Ã×Çжû¡¤¶÷µÂÖø

8.¡¶Îݶ¥ÉϵÄСº¢¡·                         [ÃÀ]°Â÷ìÀò¡¤¿ËÂ×±Ï˹Öø

9.¡¶ÉñÃصº¡·                                 £Û·¨£ÝÈåÀÕ¡¤·²¶ûÄÉÖø

10.¡¶·çÓëÊ÷µÄ¸è¡·                                  [ÈÕ]°²·¿Ö±×ÓÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.ÓÎÔ°²»Öµ(Ó¦Á¯åì³ÝÓ¡²Ô̦)                                 Ò¶ÉÜÎÌ

2.ÁùÔ¶þÊ®ÆßÈÕÍûºþÂ¥×íÊé(ºÚÔÆ·­Ä«Î´ÕÚɽ)                   ËÕ  éø

3.Ïþ³ö¾»´ÈËÂËÍÁÖ×Ó·½(±Ï¾¹Î÷ºþÁùÔÂÖÐ)                       ÑîÍòÀï

4.±ð¶­´ó(ǧÀï»ÆÔÆ°×ÈÕêÖ)                                   ¸ß  ÊÊ

5.²´´¬¹ÏÖÞ(¾©¿Ú¹ÏÖÞһˮ¼ä)                                 Íõ°²Ê¯

6.·ä(²»ÂÛƽµØÓëɽ¼â)                                       ÂÞ  Òþ

7.ÊéºþÒõÏÈÉú±Ú(ééܳ¤É¨¾»ÎÞ̦)                             Íõ°²Ê¯

8.ÒûºþÉϳõÇçºóÓê(Ë®¹âäòäÙÇç·½ºÃ)                           ËÕ  éø

ÁùÄ꼶Éϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶Èý¹úÑÝÒå¡·¡¡                                         ÂÞ¹áÖÐÖø

2.¡¶³ÇÄϾÉÊ¡·                                           ÁÖº£ÒôÖø

3.¡¶Æ¯ÁÁÀÏʦºÍ»µÐ¡×Ó¡·¡¡                                 ÑîºìÓ£Öø

4.¡¶Â³±õѷƯÁ÷¼Ç¡·¡¡                         £ÛÓ¢£Ýµ¤Äá¶û¡¤µÑ¸£Öø

5.¡¶ÌÀÄ·¡¤Ë÷ÑÇÀúÏռǡ·                          £ÛÃÀ£ÝÂí¿Ë¡¤ÍÂÎÂÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶µÚÈý¾üÍÅ¡·¡¡                                        ÕÅ֮·Öø

2.¡¶·ÅÂý½Å²½È¥³¤´ó¡·                                     Õ  ºìÖø

3.¡¶ÀÇͼÌÚ¡·                                             ½ª  ÈÖÖø

4.¡¶Öйú³öÁ˸öëÔ󶫡·                             ÉϺ£¹Å¼®³ö°æÉç

5.¡¶Ò¶ÓÀÁÒ½²Êö¿Æѧ¼Ò¹ÊÊÂ100¸ö¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡             Ò¶ÓÀÁÒ±àÖø

6.¡¶¿ËÀ×Âå·òÔ¢ÑÔ¡·¡¡             [¶í]ÒÁ·²¡¤°²µÂÁÒάÆ桤¿ËÀ×Âå·òÖø

7.¡¶¹þÀû¡¤²¨ÌØ¡·ÏµÁС¡                        £ÛÓ¢£Ý£Ê¡¤£Ë¡¤ÂÞÁÕÖø

8.¡¶×··çóݵÄÈË¡·                             [ÃÀ]¿¨Àյ¡¤ºúÈüÄáÖø

9.¡¶¸£¶ûĦ˹̽°¸¼¯¡·                           £ÛÓ¢£Ý¿ÂÄÏ¡¤µÀ¶ûÖø

10.¡¶ÎÒÄÜÌø¹ýË®ÍÝ¡·                            [°Ä]°¬Âס¤ÂíЪ¶ûÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.ʾ¶ù(ËÀÈ¥ÔªÖªÍòÊ¿Õ)                                     Â½  ÓÎ

2.¹ÛÊéÓиУ¨°ëĶ·½ÌÁÒ»¼ø¿ª£©                               Öì  ìä

3.¼ºº¥ÔÓÊ«(¾ÅÖÝÉúÆøÊÑ·çÀ×)                                 ¹¨×ÔÕä

4.½­Å϶À²½Ñ°»¨(»ÆʦËþÇ°½­Ë®¶«)                             ¶Å  ¸¦

5.ÇïÒ¹½«Ïþ³öÀéÃÅÓ­Á¹ÓиÐ(ÈýÍòÀïºÓ¶«È뺣)                   Â½  ÓÎ

6.ÌâÎ÷ÁÖ±Ú(ºá¿´³ÉÁë²à³É·å)                                 ËÕ  éø

7.ÌâÁÙ°²Û¡(ɽÍâÇàɽ¥ÍâÂ¥)                                 ÁÖ  Éý

8.Ïç´åËÄÔÂ(Â̱éɽԭ°×Âú´¨)                                 ÎÌ  ¾í

ÁùÄ꼶ϲ᣺

±Ø  ¶Á£º

1.¡¶ÌÆÊ«ËδÊÈý°ÙÊס·

2.¡¶½ñÌìÎÒÊÇÉýÆìÊÖ¡·                 ¡¡                 »ÆÝí¼ÑÖø

3.¡¶ÉÙÅ®µÄºì·¢¿¨¡·                                       ³Ì  çâÖø                               

4.¡¶ÀÏÈËÓ뺣¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡         [ÃÀ]º£Ã÷ÍþÖø

5.¡¶¸ñÁзðÓμǡ·¡¡                        £ÛÓ¢£ÝÇÇÄÉÉ­¡¤Ë¹Íþ·òÌØÖø

Ñ¡  ¶Á£º

1.¡¶À¶µ÷½­ÄÏ¡·¡¡                      ¡¡¡¡               ½ðÔøºÀÖø

2.¡¶Å˼Òï£ÔºÊ¿¿Æ»Ã×÷Æ·¼¯¡·                               Å˼Òï£Öø

3.¡¶ÂÌɽǽµÄ°²ÄÝ¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡     [¼Ó]¶Î÷¡¤ÄªµÂ¡¤ÃɸçÂíÀûÖø

4.¡¶¸óÂ¥ÉϵĹ⡷£¨Ê«¼¯£©                          [ÃÀ]Ï£¶û¸¥Ë¹Ì¹Öø

5.¡¶¾ÓÀï·òÈË×Ô´«¡·                               [·¨]ÂêÀö¡¤¾ÓÀïÖø

6.¡¶Ë­¶¯ÁËÎÒµÄÄÌÀÒ¡·                         [ÃÀ]˹±öÈû¡¤Ô¼º²Ñ·Öø

7.¡¶Åµ±´¶û½±»ñµÃÕßÓë¶ùͯµÄ¶Ô»°¡·           [µÂ]±´µÙÄÈ¡¤Ê©µÙ¿Ë¶û±à

8.¡¶ÈÈ°®ÉúÃü¡·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡       [ÃÀ]½Ü¿Ë¡¤Â׶ØÖø

9.¡¶Ð´¸øº¢×ÓµÄÕÜѧÆôÃÉÊé¡·¡¡                     [·¨]±Ì¼§¡¤À­±´Öø

10.¡¶Ï£Àû¶û½²ÒÕÊõÊ·¡·                           [ÃÀ] V.M.Ï£Àû¶ûÖø

±Ø±³¹ÅÊ«£º

1.Óæ¸è×Ó(Î÷Èûɽǰ°×ðØ·É)                                   ÕÅÖ¾ºÍ

2.ÏÄÈÕ¾ø¾ä(Éúµ±×÷È˽Ü)                                     ÀîÇåÕÕ

3.ī÷(Îá¼ÒÏ´Ñâ³ØÍ·Ê÷)                                     Íõ  Ãá

4.ʯ»ÒÒ÷(ǧ´¸ÍòÔä³öÉîɽ)                                   ÓÚ  Ç«

 

         

ÉèΪÊ×Ò³ ¡¡|¡¡ Êղر¾Õ¾ ¡¡|¡¡ ÁªÏµÕ¾³¤ ¡¡|¡¡ °æȨÉùÃ÷¡¡ |¡¡ ¹ÜÀíÈë¿Ú
°æȨËùÓУº ÑγÇÊÐÇØÄÏСѧ 2012-2020 ËÕICP±¸11074418ºÅ
µØÖ·£ºÑγÇÊÐÑζ¼ÇøÇØÄÏÕòºç԰·27ºÅ Óʱࣺ224021 Éè¼Æά»¤£º½Ì¼¼´¦
µç»°£º0515£­88601319 ÓÊÏä: [email protected] QQ: 228602761